• 1. Nymstar Limited, được đăng ký tại Seychelles và hoạt động theo nhãn hiệu và thương hiệu Exness (sau đây gọi là "Exness") quảng bá cho Chương trình Premier ("Chương trình" hoặc "Chương trình Premier"), một chương trình thành viên thân thiết được Exness thiết kế riêng cho những khách hàng được chọn (sau đây gọi là "Khách hàng" hoặc "Quý khách" hoặc "Thành viên").
 • 2. Vui lòng đọc kỹ các Điều khoản và Điều kiện hiện hành. Thông tin các yêu cầu về điều kiện tham gia, Lợi ích và Phần thưởng của chương trình Premier (sau đây gọi là "Lợi ích") của Chương trình này là một phần của Điều khoản và Điều kiện hiện hành.
 • 3. Khi tham gia Chương trình, Quý khách chấp nhận bị ràng buộc bởi các Điều khoản và Điều kiện hiện hành cũng như Thỏa thuận khách hàng và Điều khoản kinh doanh chung có tại trang web exness.com của chúng tôi
 • 4. Tư cách thành viên của Chương trình Premier được Exness toàn quyền quyết định và Exness có thể từ chối trao tư cách thành viên cho bất kỳ khách hàng nào
 • 5. Điều kiện và quyền hưởng một trong các cấp bậc Premier (Preferred, Elite, Signature) tùy thuộc vào số tiền nạp đến thời điểm hiện tại (bằng USD) của mỗi Khách hàng kể từ khi họ đăng ký Khu vực cá nhân và tổng khối lượng giao dịch (bằng USD) được tính cho từng quý theo lịch trên cùng Khu vực cá nhân đó.
 • 6. Quý theo lịch của Chương trình Premier là:

  Quý 1 - từ ngày đầu tiên của tháng 1 đến ngày cuối cùng của tháng 3
  Quý 2 - từ ngày đầu tiên của tháng 4 đến ngày cuối cùng của tháng 6
  Quý 3 - từ ngày đầu tiên của tháng 7 đến ngày cuối cùng của tháng 9
  Quý 4 - từ ngày đầu tiên của tháng 10 đến ngày cuối cùng của tháng 12
 • 7. Điều kiện về cấp bậc của chương trình luôn được xác định vào ngày đầu tiên của quý mới, dựa trên tổng số tiền nạp được thực hiện cho đến ngày này và tổng khối lượng giao dịch của quý trước (đã hoàn thành).

  Cấp bậc Premier Preferred Premier Elite Premier Signature
  Tổng tiền nạp đến thời điểm hiện tại 20,000 USD 50,000 USD 100,000 USD
  Khối lượng giao dịch mỗi quý 50 triệu USD 100 triệu USD 200 triệu USD
 • 8. Khi đã đạt được một cấp bậc cụ thể dựa trên kết quả của quý trước, Khách hàng sẽ hưởng cấp bậc đó trong thời gian của quý tiếp theo. Vào đầu quý tiếp theo, cấp bậc của khách hàng sẽ được xem xét lại và có thể vẫn duy trì cùng cấp bậc, bị hạ cấp, nâng cấp hoặc mất tư cách thành viên Chương trình Premier trong quý đó.
 • 9. Tiền nạp đến thời điểm hiện tại và khối lượng giao dịch chỉ được tính cho một Khu vực cá nhân.
 • 10. Khách hàng không thể có đồng thời nhiều tư cách thành viên của Chương trình Premier
 • 11. Khách hàng sẽ nhận được thông báo từ Exness xác nhận cấp bậc cho quý tiếp theo. Quý khách nên liên hệ với người quản lý tài khoản riêng của mình trong trường hợp quý khách muốn theo dõi Trạng thái cấp bậc của mình.
 • 12. Cấp bậc của chương trình Premier có thể bị hạ xuống hoặc thu hồi bất cứ lúc nào theo toàn quyền quyết định của Exness
 • 13. Lợi ích và phần thưởng của Chương trình Premier chỉ có thể được sử dụng trong thời gian Khách hàng đủ điều kiện hưởng cấp bậc cụ thể. Nếu Khách hàng không duy trì đủ điều kiện cho bất kỳ cấp bậc nào của Chương trình Premier, tất cả Lợi ích và phần thưởng sẽ chấm dứt.
 • 14. Lợi ích có thể được Exness và/hoặc bên thứ ba cung cấp. Exness sẽ không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào đối với các lợi ích/dịch vụ do bên thứ ba cung cấp. Exness có quyền ngừng quan hệ hợp tác với các bên thứ ba của Chương trình Premier bất cứ lúc nào và sẽ thông báo cho Khách hàng của Chương trình Premier về sự ngừng hợp tác này.
 • 15. Exness có quyền thay đổi Lợi ích và phần thưởng của Chương trình Premier bất cứ lúc nào.
 • 16. Lợi ích và phần thưởng của Chương trình Premier không được quy đổi thành tiền mặt, hoàn lại hoặc trao đổi. Không thể mua, bán, trao đổi hoặc chuyển giao lợi ích cho người khác.
 • 17. Tùy thời điểm, Exness có thể triển khai các chương trình, cuộc thi và rút thăm trúng thưởng độc quyền dành riêng cho các Thành viên Chương trình Premier. Điều khoản và điều kiện cụ thể của các chương trình đó sẽ được thông báo riêng.
 • 18. Theo đó, thành viên đồng ý và cho phép Exness sử dụng tên, quốc gia cư trú, dữ liệu hiệu suất và nhận xét của Thành viên để đăng lên bất kỳ trang web nào của Exness đồng thời phục vụ các mục tiêu tiếp thị của Exness. Ngoài ra, mỗi Thành viên đều đồng ý tham gia phỏng vấn và cho phép Exness đăng nội dung cuộc phỏng vấn đó lên các phương tiện truyền thông xã hội và/hoặc các trang web của Exness.
 • 19. Khách hàng có thể chấm dứt tư cách thành viên Chương trình Premier bất cứ lúc nào bằng cách gửi văn bản cho người quản lý tài khoản riêng của mình và nêu rõ rằng họ không còn muốn là Thành viên Chương trình Premier nữa. Khi chấm dứt theo cách như vậy, Khách hàng sẽ mất tất cả các phần thưởng thành viên.
 • 20. Exness có toàn quyền chấm dứt tư cách thành viên bất cứ lúc nào của bất kỳ khách hàng nào nếu khách hàng đó gian lận và/hoặc có hành vi sai trái.
 • 21. Exness có toàn quyền chấm dứt Chương trình Premier bất cứ lúc nào. Nếu điều này xảy ra, Exness sẽ thông báo trước cho các Thành viên Chương trình Premier bằng văn bản trước 5 ngày làm việc.
 • 22. Exness xử lý thông tin cá nhân để thực hiện Chương trình Premier và, vì mục đích này, có thể tiết lộ thông tin đó cho các bên thứ ba, bao gồm, nhưng không giới hạn các đại lý khách sạn và đại lý du lịch, nhà tổ chức sự kiện cũng như cơ quan quản lý hoặc chính quyền địa phương khi được yêu cầu. Trừ khi có thông báo khác, Exness có thể sử dụng và đăng thông tin nhằm mục đích quảng cáo, tiếp thị, bao gồm nhưng không giới hạn nội dung trao đổi qua email hoặc điện thoại trong mối quan hệ xác định với Thành viên, dù bất kể trường hợp nào. Thành viên phải gửi yêu cầu truy cập, cập nhật hoặc sửa chữa thông tin theo yêu cầu của Exness.
 • 23. Exness có toàn quyền sửa đổi, tạm ngừng, hủy bỏ hoặc kết thúc Chương trình Premier hoặc bất kỳ Lợi ích nào và các Điều khoản và Điều kiện này bất cứ lúc nào mà không phải chịu bất kỳ trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý về vấn đề này.
 • 24. Ngoại trừ bất kỳ nghĩa vụ pháp lý nào không thể được loại trừ theo quy định của pháp luật, Exness (bao gồm cả cán bộ, nhân viên và đại lý) không chịu mọi trách nhiệm pháp lý (bao gồm do sơ suất), liên quan đến thương tích cá nhân; hoặc bất kỳ mất mát hoặc tổn thất (bao gồm mất cơ hội); dù cho trực tiếp, gián tiếp, đặc biệt hay do hậu quả, phát sinh dưới bất kỳ hình thức nào từ chương trình, bao gồm, nhưng không giới hạn, trong trường hợp phát sinh sau đây: (a) bất kỳ sự cố kỹ thuật hoặc lỗi thiết bị nào (dù thuộc quyền kiểm soát của Exness hay không); (b) bất kỳ hành vi trộm cắp, truy cập trái phép hoặc can thiệp của bên thứ ba; (c) mọi thay đổi về giá trị lợi ích/giải thưởng theo quy định trong các Điều khoản và Điều kiện này; (d) mọi nghĩa vụ thuế phát sinh của Khách hàng; hoặc (e) sử dụng lợi ích bao gồm cả việc tham dự các sự kiện được đưa vào như một phần của giải thưởng.
 • 25. Điều khoản và Điều kiện này được soạn thảo bằng tiếng Anh và mọi bản dịch sang ngôn ngữ khác được cung cấp chỉ để mang lại tính thuận tiện. Trong trường hợp có bất kỳ sự không thống nhất hoặc sai lệch nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch bất kỳ ngôn ngữ nào khác, bản tiếng Anh sẽ được ưu tiên áp dụng.